Θερμογραφία στα κτίρια

Θερμογραφία στα κτίρια

Με την θερμογραφία εντοπίζουμε θερμικές γέφυρες στο κέλυφος του κτηρίου, σημεία διαφυγής θερμού αέρα από το κτήριο, αγωγούς θερμού κρύου νερού ή αέρα μέσα στην κατασκευή ενός κτηρίου, διαφορετικά υλικά μέσα σε μία κατασκευή, ύπαρξη νερού μέσα στα υλικά και υποεπιφανειακές ανωμαλίες στα υλικά. Οι φυσικές παράμετροι που επηρεάζουν την υπέρυθρη ακτινοβολία που μετράται κατά την θερμογράφιση είναι: η ικανότητα εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας της επιφάνειας (εκφράζεται από τον συντελεστή εκπομπής και συγκρίνεται με εκείνη του μέλανος σώματος) η επιφανειακή θερμοκρασία, η θερμική αγωγιμότητα, η θερμοχωρητικότητα, το πάχος του θερμαινόμενου στρώματος και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Οι μετρήσεις επηρεάζονται από τον συντελεστή εκπομπής του υλικού. Γενικά τα δομικά υλικά έχουνμεγάλο συντελεστή εκπομπής (μεγαλύτερο από 0,8).

Εφαρμογές στα Κτίρια

• Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών
• Μέτρια θερμομόνωση
• Θερμικές γέφυρες
• Εντοπισμός κατασκευαστικών σφαλμάτων
• Εγκλωβισμένες υγρασίες
• Καλυμμένες κατασκευές
• Εντοπισμός σφαλμάτων Η/Μ εγκαταστάσεων
• Σφάλματα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
• Ανίχνευση διαρροών στα υδραυλικά
• Επιθεώρηση λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού

Προβλήματα υγρασίας κατοικιών

Υγρασίες στις στέγες και σε άλλα δομικά στοιχεία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ειδική θερμότητα ενός υλικού, τόσο περισσότερη ενέργεια (θερμότητα) απαιτείται για να θερμανθεί ή να κρυώσει. Αυτό προκύπτει από τη σχέση Q = m . c . dT. Όπου Q η παρεχόμενη θερμότητα, m η μάζα του σώματος, c η ειδική θερμότητα και dT η διαφορά θερμοκρασίας. Η ειδική θερμότητα του νερού είναι (1 Kcal / kg oC) μεγαλύτερη από αυτή των άλλων δομικών υλικών του κτιρίου (τσιμέντο 0.177, χάλυβας 0.12, γυαλί 0.2, ξύλο 0.6Kcal/ kg oC). Έτσι, προκύπτει ότι το νερό αποθηκεύει εύκολα θερμότητα και ζεσταίνεται και κρυώνει αργότερα από τα άλλα δομικά υλικά του κτιρίου.

Η θερμογραφία εκμεταλλεύεται τις θερμικές ιδιότητες του νερού και εφαρμόζεται όταν οι διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ των δομικών υλικών του κτιρίου και του νερού είναι οι μέγιστες δυνατές. Γι’ αυτό οι μετρήσεις γίνονται συνήθως περίπου μια με δύο ώρες μετά τη δύση του ηλίου και σπανιότερα μετά την ανατολή του ηλίου. Μετά τη δύση του ηλίου, το νερό διατηρεί τη θερμότητά του περισσότερη ώρα από τα υπόλοιπα δομικά υλικά της οροφής κτιρίου, τα οποία έχουν ήδη κρυώσει. Με το θερμογράφημα βρίσκουμε έτσι τα σημεία της οροφής, που έχουν υψηλότερη θερμοκρασία, δηλαδή τα σημεία της οροφής όπου υπάρχει υγρασία. Μετά την ανατολή του ηλίου το νερό εξακολουθεί να έχει χαμηλή θερμοκρασία περισσότερη ώρα από τα άλλα δομικά υλικά της οροφής του κτιρίου, τα οποία έχουν ήδη αποκτήσει υψηλότερη θερμοκρασία. Έτσι, με το θερμογράφημα στην περίπτωση αυτή βρίσκουμε τα σημεία με τη χαμηλότερη θερμοκρασία, δηλαδή, τα σημεία της οροφής που υπάρχει υγρασία.

Θερμογραφία σε μηχανολογικό εξοπλισμό

Θερμογραφία σε μηχανολογικό εξοπλισμό

Η επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού συνήθως περιλαμβάνει τον έλεγχο μηχανικών μερών που περιστρέφονται όπως ρουλεμάν, γρανάζια, τροχαλίες.

Η θερμική απεικόνιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και εύκολα εξασφαλίζοντας την έγκαιρη ανίχνευση της επιδείνωσης του προβλήματος στον εξοπλισμό, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε την άμεση επισκευή χωρίς να επιδεινωθεί το όποιο πρόβλημα και μεγαλώσει η ζημιά.

Επιθεώρηση σε συστήματα μηχανολογικού εξοπλισμού όπως:

• Εντοπισμός σε στροβιλοσυμπιεστές
• Εντοπισμός ρουλεμάν, τροχαλίες, γρανάζια
• Εντοπισμός σημείων διαφυγής ψύξης σε συστήματα ψύξης
• Επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
• Επιθεώρηση σε καυστήρες
• Έλεγχος σε αντλίες
• Μηχανές και κινητήρες

Ηλεκτρολογικές εφαρμογές θερμογραφίας

Οι θερμοκάμερες μπορούν να ανακαλύψουν φθαρμένα υλικά οι λανθασμένες συνδέσεις σε ηλεκτρικούς πίνακες σε κινητήρες ή σε άλλα ηλεκτροφόρα κομμάτια μηχανών διατηρώντας τις συσκευές σε καλή κατάσταση, αποφεύγοντας άσκοπα σταματήματα στη παραγωγή και μειώνοντας τον κίνδυνο φωτιάς.

Στο εσωτερικό ενός υποσταθμού, η ανίχνευση υπερφορτισμένων κυκλωμάτων στο σύστημα ελέγχου σε συνδυασμό με τον εντοπισμό χαλαρών ή ακατάλληλων συνδέσεων, φθαρμένων καλωδίων και κακής μόνωσης των συσκευών, αποτελούν εφαρμογές της υπέρυθρης θερμογραφίας

Θερμογραφία στα φωτοβολταϊκά

Θερμογραφία στα φωτοβολταϊκά

Σε μια άρτια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών θα πρέπει πρωταρχικά να έχει διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία της εγκατάστασης, ώστε να υπάρχει η μέγιστη απόδοση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, και υψηλό κέρδος στον επενδυτή. Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάστασης, δίχως βλάβες σε βάθος χρόνου, η επιστήμη της θερμογραφίας δίνει βασική βοήθεια, στον έλεγχο της ποιότητας και απόδοσης της εγκατάστασης. Η θερμογραφία είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος ελέγχου( nd κατά την οποία η εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά δίχως να έχουμε διακοπές κατά την διαδικασία ελέγχου, που έχουν αξιοσημείωτη απώλεια εισοδήματος, κυρίως σε μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χρήση θερμοκάμερας για αξιολόγηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έχει σαν βασικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι οι έλεγχοι γίνονται σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας. Τμήματα της εγκατάστασης ελέγχονται για: Θερμοκρασιακές ανωμαλίες στο πάνελ, κατά την λειτουργία του. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μειωμένη απόδοση του φ/β πλαισίου, λόγω της υπερθέρμανσης. Θερμοκρασιακές ανωμαλίες υποσταθμού.

Μπορούμε να διακρίνουμε την πηγή της θερμότητας από ενδεχόμενη φθορά των πηνίων, έλλειψη λαδιού ή ύπαρξη υγρασίας στο κύκλωμα λαδιού. Αύξηση θερμοκρασίας πινάκων εγκατάστασης. Ενδεχόμενη υπερθέρμανση των ασφαλειών στους πίνακες, αυξάνουν τις απώλειες και μειώνουν την διάρκεια ζωής τους, λόγω της συνεχούς θερμικής καταπόνησης. Χαλαρή σύνδεση ακροδεκτών. Οι ακροδέκτες οι οποίοι δεν είναι σωστά συνδεδεμένοι (χαλαρή σύνδεση αυτών) έχουν αυξημένη αντίσταση, με αποτέλεσμα αυτό να μεταφράζεται σε αύξηση της θερμότητας τους.

Τι μπορούμε να δούμε σε μια θερμική εικόνα;

Στην περίπτωση που υπάρχουν περιοχές στο φωτοβολταϊκό πλαίσιο οι οποίες είναι θερμότερες έναντι κάποιων άλλων, τότε αυτές οι περιοχές είναι ξεκάθαρες στην θερμική εικόνα. Σε συνάρτηση πάντα με το σχήμα και το σημείο στο οποίο εμφανίζονται αυτές οι θερμές περιοχές, μπορούμε να εξάγουμε διαφορετικά συμπεράσματα κάθε φορά.

Στην περίπτωση που ένα ολόκληρο φ/β πλαίσιο έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από ένα γειτονικό του με τις ίδιες συνθήκες, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχει γενικότερο πρόβλημα στην ηλεκτρολογική του σύνδεση. Στην περίπτωση όμως που έχουμε μεμονωμένες υπέρθερμες κυψέλες στο φ/β, τότε το πρόβλημα φαίνεται να είναι σε ελαττωματική δίοδο bypass ή σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα λόγω ανομοιομορφίας των κυψελών που έχουν συνδεθεί εν σειρά στο πλαίσιο.

Ο θερμογραφικός έλεγχος στα φωτοβολταϊκά συστήματα επιτρέπει τον γρήγορο εντοπισμό τοπικών σφαλμάτων κυρίως στην κυψέλη καθώς και σε ολόκληρη την φ/β γεννήτρια, καθώς και τον εντοπισμό πιθανού σφάλματος ηλεκτρολογικής σύνδεσης. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται με πλήρες φορτίο και πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, και δεν απαιτούν το σύστημα να διακόψει την λειτουργία του.

Η εταιρία μας έχοντας στην κατοχή της τον απαραίτητο εξοπλισμό, είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες θερμογράφησης. Με την μέθοδο αυτή μπορούμε να είτε να διαγνώσουμε προβλήματα σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τα οποία δεν είναι εμφανή είτε να κάνουμε καλύτερη προληπτική συντήρηση ώστε να μήν αντιμετωπίσουμε προβλήματα στο μέλλον.Πάντα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την βελτιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής του, η εταιρία μας είναι από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα η οποία παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες θερμογράφησης σε συστήματα φωτοβολταϊκών.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι , όλος ο εξοπλισμός και κυρίως οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες δεν έχουν κατασκευαστικά ελαττώματα (πχ hot spots).Μία φωτοβολταϊκή γεννήτρια η οποία έχει κάποιο ελάττωμα το οποίο προέκυψε είτε κατά την διάρκεια μεταφοράς και τοποθέτησής της στο έργο, είτε λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, επηρεάζει μειώνοντας την απόδοση ολόκληρου του έργου. Τις περισσότερες φορές είναι εξαιρετικά δύσκολο ( χωρίς την χρήση της θερμογραφίας ) να διαπιστώσουμε με επιστημονικό τρόπο ότι ένα σύστημα λειτουργεί στον βέλτιστο βαθμό απόδοσής του, καθώς μια απώλεια της τάξης του 2 – 4% δέν γίνεται αντιληπτή. Η απώλεια αυτή σε ένα έργο 10kw με ετήσιες απολαβές 8000€, μεταφράζεται σε 160 – 320€/χρόνο, δηλαδή σε 4000 – 8000€ τα 25 χρόνια. Είναι προφανές ότι σε έργα επί γηπέδου ισχύος μεγαλύτερα των 20kW είναι επιτακτική η ανάγκη θερμογράφησης.

Ζητήστε Προσφορά

Επικοινωνήστε μαζί μας για την εργασία που θέλετε να πραγματοποιήσουμε, και θα λάβετε μια προσφορά στα μέτρα σας!